วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สถาบันฝึกการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก

สถาบันฝึกการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก
 • วิทยาลัยราชสุดา
  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการผู้พิการ หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้พิการทางกาย หลักสูตรการอบรมและฝึกวิชาชีพระยะสั้น ระดับประกาศนียบัตร สำหรับผู้พิการได้เข้าศึกษาอบรม เพื่อเป็นวิชาชีพ หลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรี สาขาโสตสัมผัสวิทยา (Audiology)
  http://www.rs.mahidol.ac.th
 • โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
  ตั้งอยู่เลขที่ 258 ซอย 17 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  http://www.tjas.ac.th/
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก
  ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมการเรียนการสอน บุคลากร ข้อมูลนักศึกษา แนะนำศูนย์ออทิสติกอื่น ๆ และเสนอความรู้เกี่ยวกับเด็กออทิสติก การบำบัดรักษาเด็กออทิสติก
  http://ednet.kku.ac.th/~autistic/
 • สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  แนะนำสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลผู้บริหาร โครงสร้างสำนักฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ แนะนำกลุ่มงานต่าง ๆ และความรู้เกี่ยวกับศึกษาพิเศษ
  http://special.obec.go.th/
 • ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด
  เป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจเรื่องผู้พิการ ให้ทราบ และเข้าใจถึงความเป็นจริงของสังคมมากขึ้น
  http://www.forblind.org/
 • สถาบันเสริม สร้าง แก้ไขเด็ก ออทิสติก REED Institute
  สถาบันเสริม สร้าง แก้ไขเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม ออทิสติก ด้านพัฒนาการ และในทุก ๆ กลุ่มที่มีความต้องการที่จะรักษา เพื่อให้ดำรงชีวิตด้วยตนเองได้ในอนาคต โดยทีมจากต่างประเทศทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยา ครู และ นักฝึกพูด ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีการประเมินผล อย่างละเอียด
  http://www.reed-institute.com/
 • โรงเรียนกาวิละอนุกูล
  ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 ถนนสันนาลุง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : (053)249324 โทรสาร : (053)244770 จัดการเรียนการสอนแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพิการซ้ำซ้อน สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  http://school.obec.go.th/anukul/INDEX.html
 • การศึกษาพิเศษ
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยสำหรับเด็กพิการ เช่น เด็กพิการทางสายตา เด็กพิการทางหู หรือหูตึง เด็กพิการทางร่างกายระบบเคลื่อนไหวร่างกาย
  http://se-ed.net/thaieducate/
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
  เป็นสถานศึกษาลักษณะเตรียมความพร้อม ให้บริการกระตุ้นพัฒนาการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการทั้ง 9 ประเภท ให้บริการแบบไป-กลับ ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  http://members.thai.net/psec/chaiyaphum.htm
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
  ข้อมูลทั่วไปของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ให้บริการแก่ผู้พิการในจังหวัดตราด เสนอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพื้นที่บริการ ประวัติความเป็นมาของศูนย์ บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา อาคารสถานที่ ผลงานของผู้พิการ
  http://school.obec.go.th/pstrat/
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
  เป็นศูนย์ที่ให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกพบความพิการ และเป็นศูนย์ประสานงานและส่งต่อผู้พิการในสถานศึกษา
  http://school.obec.go.th/lpcenter
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
  เป็นโรงเรียนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทุกประเภท ความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ทำเนียบผู้บริหาร แนะนำบุคลากร ภาพกิจกรรมของศูนย์ และแสดงข้อมูลลำดับขั้นตอนการตรวจรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการขอรับเงินอุดหนุน
  http://school.obec.go.th/psec
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
  ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลคนพิการในจังหวัด สภาพการดำเนินกงาน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดอทัยธานี
  http://school.obec.go.th/scuthai/
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
  ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง รายชื่อคณะกรรมการ ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ
  http://school.obec.go.th/speced4/
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
  ศูนย์วิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาจัดให้บริการสำหรับผู้พิการทุกประเภท ในพื้นที่เขต การศึกษา 5 ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และสุพรรณบุรี
  http://school.obec.go.th/secr5
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
  http://school.obec.go.th/psecchainat/
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
  ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035 - 545662 เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ปีที่ 6 และ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึง ปีที่ 6 มีชนิดกีฬาที่เปิดสอน 17 ชนิดกีฬา ได้แก่กรีฑา เทนนิส ยิมนาสติกสากล ยิงปืน ว่ายน้ำ มวยไทย มวยสากล จักรยาน ยกน้ำหนัก วอลเลย์บอล ยูโด เซปักตะกร้อ ฟุตบอล เบสบอล ซอท์ฟบอล แฮนด์บอล และกอล์ฟ
  http://www.spss.ac.th/
 • โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร
  ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ : (042)612237 เป็นโรงเรียนที่รับเด็กพิการทางการได้ยินเข้าเรียนประเภทอยู่กินแบบประจำ โดยเด็กพิการเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป
  http://school.obec.go.th/suksapisetmuk/
 • โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
  ตั้งอยู่เลขที่ 41 ถนนอารักษ์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5327-8009 โทรสาร 0-5381-5137
  http://school.obec.go.th/cmblind
 • โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ตั้งอยู่เลขที่ 224 ถนนชนเกษม (สุราษฎร์-นาสาร) หมู่ที่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิโลเมตรที่ 16 โทรศัพท์ : (077)211493, 211494 โทรสาร : (077)211494
  http://school.obec.go.th/sbt/
 • โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
  โรงเรียนประเภทการศึกษาพิเศษสอนเด็กที่มีความบก พร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 55/1 ถนนอาคารสงเคราะห์ สาย 2 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 12120
  http://school.obec.go.th/sotthung
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม
  ตั้งอยู่ที่ ถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 4377 7432
  http://school.obec.go.th/psecmk
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
  แนะนำหน่วยงาน การให้บริการ เว็บบอร์ด ตั้งอยู่ ภายในโรงเรียนสตูลวิทยาตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7473-0172
  http://school.obec.go.th/specialsatun
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
  ตั้งอยู่ที่ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
  http://school.obec.go.th/center_1
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12
  ให้บริการเตรียมความพร้อม ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอก ให้บริการแบบประจำ และไป-กลับ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้ง 8 จังหวัด โดยเป็นหน่วยงานประสานงาน และสนับสนุนให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก และชลบุรี
  http://www.chontech.ac.th/special12
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ให้บริการบำบัดฟื้นฟู คนพิการทุกประเภท ตั้งแต่ 0 - 19 ปี ในเขตบริการ 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี ตั้งอยู่ ริมคลองชลประทาน สะพาน 8 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0-3642-0030-1
  http://school.obec.go.th/center_6
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 พิษณุโลก
  ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ บุคลากร ภารกิจผู้บริหาร แผนที่ศูนย์ ฯ
  http://school.obec.go.th/secr7
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9 จังหวัดขอนแก่น
  ที่ตั้ง 761 ซอยปัญญา ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-4323-9055 โทรสาร. 0-4323-9073
  http://school.obec.go.th/rseckhonkaen
 • โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการให้ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
  http://school.obec.go.th/ssphetchabun
 • โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
  โรงเรียนที่เปิดสอนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ม.6 เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ
  http://www.setsatian.bravehost.com/
  ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ 10 ตำบล ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
  http://school.obec.go.th/phayaospecial/
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง
  ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  http://school.obec.go.th/centerpl
 • โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการได้ยินที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปได้ ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ 8 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
  http://school.obec.go.th/nakonsawansp
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
  http://school.obec.go.th/srisungwan
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่จำนวน 40 ไร่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 7 กิโลเมตร ถนนสายชัยภูมิ – แก้งคร้อ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา- พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  http://school.obec.go.th/sotsuksa
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
  ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 4 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 โทรศัพท์ : (034)277669 โทรสาร : (034)227670
  http://school.obec.go.th/deaf_np/
 • โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา
  โรงเรียนสำหรับเด็กพิการ จัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ และพัฒนาด้านการศึกษา คนพิการ แนะแนวทางการแก้ปัญหาของคนพิการ
  http://www.rvsd.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น